صنايع چين

تاریخ انتشار کتاب: 1360

توضیحات:

صنايع چين، گزارش ديدار از جمهوري خلق چين، سازمان برنامه و بودجه، مديريت صنايع و معادن، 1360.


دانلود فایل