اولويت‌هاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه

تاریخ انتشار کتاب: 1365

توضیحات:

اولويت‌هاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد.(ترجمه). وزارت برنامه و بودجه، 1365.


دانلود فایل