بررسي وضعيت صنايع ايران و چشم‌اندازها و استراتژي‌هاي توسعه صنعتي

تاریخ انتشار کتاب: 1370

توضیحات:

بررسي وضعيت صنايع ايران و چشم‌اندازها و استراتژي‌هاي توسعه صنعتي (1356-1386) در «طرح گزينه‌هاي احتمالي توسعه اقتصادي – اجتماعي ايران». انجمن مديران صنايع، 1370.


دانلود فایل