استراتژي‌هاي توسعه صنعتي ايران در برنامه‌ اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انتشار کتاب: 1371

توضیحات: استراتژي‌هاي توسعه صنعتي ايران در برنامه‌ اول توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1368-1372). سازمان برنامه و بودجه استان مركزي، 1371.

دانلود فایل