صنايع استان كردستان، زمينه‌ها و چشم‌انداز توسعه در «طرح جامع توسعه اقتصادي – اجتماعي استان كردستان

تاریخ انتشار کتاب: 1374

توضیحات:

صنايع استان كردستان، زمينه‌ها و چشم‌انداز توسعه در «طرح جامع توسعه اقتصادي – اجتماعي استان كردستان». سازمان برنامه و بودجه استان كردستان و گروه مطالعات هامون، 1374.


دانلود فایل