مدل‌ها و سياست: گفتگوي مدل‌ساز با برنامه‌ريز

تاریخ انتشار کتاب: 1374

توضیحات: مدل‌ها و سياست: گفتگوي مدل‌ساز با برنامه‌ريز، يانوس كرناي. (ترجمه). در «مدل‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي توسعه (مجموعه مقالات)»، سازمان برنامه و بودجه، 1374.

دانلود فایل