ويژه‌نامه آينده پژوهي و آينده‌نگري

تاریخ انتشار کتاب: 1375

توضیحات: ويژه‌نامه آينده پژوهي و آينده‌نگري، ضميمه شماره 11 مجله برنامه و بودجه. سازمان برنامه و بودجه

دانلود فایل