استراتژي توسعه صادرات صنعتي [با همكاري]

تاریخ انتشار کتاب: 1376

توضیحات: استراتژي توسعه صادرات صنعتي [با همكاري]، انجمن مديران صنايع، وزارت صنايع، 1376، جلد 1 و 2.

دانلود فایل