بررسي نوآوري و دانايي ملي در مشاركت زنان روستايي

تاریخ انتشار کتاب: 1376

توضیحات: بررسي نوآوري و دانايي ملي در مشاركت زنان روستايي، وزارت كشاورزي، مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي، مهندسين مشاور جامع ايران، 1376.

دانلود فایل