نقش سياست‌هاي اقتصادي

تاریخ انتشار کتاب: 1383

توضیحات: نقش سياست‌هاي اقتصادي، نظام‌هاي مالي و پولي در توسعه فناوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات فناوري، 1383.

دانلود فایل