اقتصاد بخش خصوصي و صنعت: ديروز، امروز و فردا

تاریخ انتشار کتاب: 1385

توضیحات: اقتصاد بخش خصوصي و صنعت: ديروز، امروز و فردا، انجمن مديران صنايع، 1385.

دانلود فایل