روش‌شناسي آينده‌نگري

تاریخ انتشار کتاب: 1391

توضیحات:

روش‌شناسی آینده‌نگری، نشر نی، تهران، 1391


دانلود فایل