تأملي بر حساب ذخيره ارزي، در «پژوهش‌هاي راهبردي در توسعه اقتصادي ايران»

تاریخ انتشار کتاب: 1385

توضیحات: تأملي بر حساب ذخيره ارزي، در «پژوهش‌هاي راهبردي در توسعه اقتصادي ايران»، جلد (1)، مركز تحقيقات استراتژيك، 1385.

دانلود فایل