صنايع الكتريكي و الكترونيكي ايران

تاریخ انتشار کتاب: 1352

توضیحات:

صنايع الكتريكي و الكترونيكي ايران و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور. سازمان برنامه و بودجه، امور صنايع و معادن، 1352.


دانلود فایل