صنايع و برنامه توسعه صنعتي استان ساحلي

تاریخ انتشار کتاب: 1352

توضیحات:

صنايع و برنامه توسعه صنعتي استان ساحلي. در «برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي استان ساحلي». سازمان برنامه و بودجه. گروه مطالعات ويژه، 1352.


دانلود فایل