Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

چالش‌های دره شیلیکن (Chilecon Valley)


تاریخ:

توضیحات: چالش‌های دره شیلیکن (Chilecon Valley) در کارزار جذب استعدادها، آمریکا می‌تواند از شیلی بیاموزد

دانلود فایل