Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

فعالیت کارآفرینی: میزان مشارکت کارآفرینان در هر 100 نفر جمعیت فعال


تاریخ:

توضیحات: فعالیت کارآفرینی: میزان مشارکت کارآفرینان در هر 100 نفر جمعیت فعال

دانلود فایل