Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

از اقتصاد نفتی به اقتصاد وفور اطلاعات


تاریخ:

توضیحات: اینک بعد از یک قرن ورود منبعی به نام درآمد نفت به اقتصاد کشور، در سال 1394 با کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفت هنوز با چهار مسئله مهم روبه‌رو هستیم ...

دانلود فایل