Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

برای کشتی بانی که نمی¬داند به کجا می¬رود، هیچ بادی مساعد نیست


تاریخ:

توضیحات: برای کشتی بانی که نمی¬داند به کجا می¬رود، هیچ بادی مساعد نیست

دانلود فایل