Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تجربه‌ای از متنوع‌سازی اقتصاد و تصوری جدید از آینده


تاریخ:

توضیحات: تجربه‌ای از متنوع‌سازی اقتصاد و تصوری جدید از آینده

دانلود فایل