Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

استراتژی نوآوری- دانایی


تاریخ:

توضیحات: با ادغام و یکپارچگی بازارها و همگرایی و هم‌افزایی فناوری‌ها، نهضت واقعی رقابتی، به صورت پذیرش و بکارگیری دانایی به عنوان یک منبع و سپس مدیریت فرآیند نوآوری، در می‌آید.کاربرد ارزش دانایی در چارچوب استراتژی نوآوری، شایستگی بی‌مانندی است که برای شکوفایی در قرن بیست و یکم ضروری است.

دانلود فایل