Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

ضرورت بازنگری و اصلاحات نظام تدبیر برای موفقیت برنامه‌ریزی توسعه


تاریخ:

توضیحات: ضرورت بازنگری و اصلاحات نظام تدبیر برای موفقیت برنامه‌ریزی توسعه

دانلود فایل