Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

نظام تدبیر و تغییرات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور


تاریخ:

توضیحات: نهادهای نظام تدبیر عبارتند از: دولت‌ها، بنگاه‌ها، بازارها و ساز و کارها. این مجموعه نهادی در واقع بستر و چارچوب همه تدابیر و اقداماتی است که در هر جامعه برای حصول به توسعه اقتصادی- اجتماعی انجام می‌شود.

دانلود فایل