Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

توسعه، نظام تدبیر، مدیریت تغییر و نگاه به آینده


تاریخ:

توضیحات: توسعه، نظام تدبیر، مدیریت تغییر و نگاه به آینده

دانلود فایل