Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

آینده‌پژوهی در نظام تدبیر ایران


تاریخ:

توضیحات: آینده‌پژوهی در نظام تدبیر ایران

دانلود فایل