Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

آینده¬نگری – حرفه، هنر یا علم


تاریخ:

توضیحات: آینده¬نگری – حرفه، هنر یا علم

دانلود فایل