Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

آینده‌نگری و مدیریت آینده


تاریخ:

توضیحات: آینده‌نگری و مدیریت آینده

دانلود فایل