Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تصویری از آینده محتمل: روندهای کلیدی فناوری، محیط‌زیست، اقتصاد، روابط بین‌المللی و ...


تاریخ:

توضیحات: تصویری از آینده محتمل: روندهای کلیدی فناوری، محیط‌زیست، اقتصاد، روابط بین‌المللی و ...

دانلود فایل