Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تفاوت دو حیطه برنامه‌ریزی بلند‌مدت و آینده‌پژوهی


تاریخ:

توضیحات: تفاوت دو حیطه برنامه‌ریزی بلند‌مدت و آینده‌پژوهی

دانلود فایل