Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

درباره «متد»، روش‌شناسي و «آينده» درآمدي بر: روش‌شناسي آينده‌نگري


تاریخ:

توضیحات: درباره «متد»، روش‌شناسي و «آينده» درآمدي بر: روش‌شناسي آينده‌نگري

دانلود فایل