Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

دلائل استفاده از روش‌هاي كيفي براي آينده‌انديشي


تاریخ:

توضیحات: دلائل استفاده از روش‌هاي كيفي براي آينده‌انديشي

دانلود فایل