Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

روش‌هاي آينده‌نگري در حوزه‌هاي مختلف


تاریخ:

توضیحات: روش‌هاي آينده‌نگري در حوزه‌هاي مختلف

دانلود فایل