Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

شيوه‌هاي اجرائي مطالعات آينده‌نگري


تاریخ:

توضیحات: شيوه‌هاي اجرائي مطالعات آينده‌نگري

دانلود فایل