Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

متنوع‌سازی اقتصاد- تصوری جدید از آینده با تأسیس دانشگاه علوم کاربردی نیویورک


تاریخ:

توضیحات: متنوع‌سازی اقتصاد- تصوری جدید از آینده با تأسیس دانشگاه علوم کاربردی نیویورک

دانلود فایل