Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

مسايل آتي مربوط به علوم و فناوري «نمونه‌اي از يك پژوهش آينده‌نگري»


تاریخ:

توضیحات: مسايل آتي مربوط به علوم و فناوري «نمونه‌اي از يك پژوهش آينده‌نگري»

دانلود فایل