Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

موضوع‌های کلیدی برای طرح پرسش‌های آینده‌نگری


تاریخ:

توضیحات: موضوع‌های کلیدی برای طرح پرسش‌های آینده‌نگری

دانلود فایل