Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

نقش و جايگاه آينده‌نگري در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري


تاریخ:

توضیحات: نقش و جايگاه آينده‌نگري در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري

دانلود فایل