Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

طرحنامه آینده پژوهی حوزه رفاه ایران


تاریخ:

توضیحات: طرحنامه آینده پژوهی حوزه رفاه ایران

دانلود فایل