Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

اقتصاد کشاورزی و توسعه


تاریخ:

توضیحات: ضایعات غذایی در جامعه ابعاد وسیع و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. بازار جهانی مواد اولیه غذایی از حساسیت استراتژیک برخوردار شده در حالی‌که فرآورده‌های صنعتی غذایی با سهولت و سرعت از مرزهای ملی عبور کرده و بازارهای سنّتی این فرآورده‌ها روز به روز گشوده‌تر و جهانی‌تر می‌شوند

دانلود فایل