Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

چشم‌انداز آينده و مباني، پيش‌فرض‌ها و پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه ايران


تاریخ:

توضیحات: چشم‌انداز آينده و مباني، پيش‌فرض‌ها و پيش‌بيني‌هاي برنامه چهارم توسعه ايران

دانلود فایل