Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

اندازه و سنجش اقتصاد غیررسمی در 110 کشور جهان


تاریخ:

توضیحات: اندازه متوسط اقتصاد غیررسمی به نسبت درآمد ناخالص ملی (GNI) در سال 2000 در کشورهای درحال‌توسعه 41 درصد، در کشورهای در حال گذار 38 درصد و در کشورهای OECD، 18 درصد است. عوامل اصلی مؤثر در اندازه اقتصاد غیررسمی عبارتند از بار مالیاتی و عوارض تأمین اجتماعی به‌اضافه مقررات دولتی

دانلود فایل