Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

ضرورت تغییر نظام برنامه‌ریزی در برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی ششم کشور


تاریخ:

توضیحات: ضرورت تغییر نظام برنامه‌ریزی در برنامه توسعه اقتصادی- اجتماعی ششم کشور

دانلود فایل