Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

نقدی بر مقاله «ارزیابی محتوای برنامه‌ها و فرآیند برنامه‌ریزی توسعه در ایران (پس از انقلاب اسلامی


تاریخ:

توضیحات: نقدی بر مقاله «ارزیابی محتوای برنامه‌ها و فرآیند برنامه‌ریزی توسعه در ایران (پس از انقلاب اسلامی

دانلود فایل