Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

اولویت‌های تحقق رشد شتابان و اشتغال‌زا


تاریخ:

توضیحات: برنامه توسعه ابزاری است برای تعیین هدف‌های ممکن و مطلوب اقتصادی- اجتماعی در پنج سال و هم‌چنین ابزاری است برای نظارت و کنترلِ میزان و نوع انتظارات از افراد، بخش‌ها، سازمان‌‌‌ها و استان‌ها تا مجموعه اقدامات را بتوان در آینده پایش کرده و دستاوردها را ارزیابی نمود. برنامه‌ریزی توسعه، فرآیندی است برای تنظیم اقدامات در جهت تحقق دیدمان بلندمدتی که جامعه آن را محور قضاوت خود در بلندمدت قرار داده است. این دیدمان را قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جامعه‌ای آرمانی تصویر کرده که محورهای مهم آن به شرح زیراند

دانلود فایل