Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

نظرات و پیشنهادها در مورد ساز و کار (ماشین) برنامه‌ریزی و چارچوب جدید برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران


تاریخ:

توضیحات: نظرات و پیشنهادها در مورد ساز و کار (ماشین) برنامه‌ریزی و چارچوب جدید برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل