Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

استراتژی رشد و توسعه استان کردستان با محوریت اشتغال‌گرایی در برنامه پنجم توسعه


تاریخ:

توضیحات: استراتژی رشد و توسعه استان کردستان با محوریت اشتغال‌گرایی در برنامه پنجم توسعه

دانلود فایل