Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

آثار و پیامدهای اقتصادی جنگ و تحریم


تاریخ:

توضیحات: برادل (F-Braudel) با مطالعه جنگ به‌‌عنوان طیفی از تضادها و منازعات گروهی، هم‌چون کلازویتز (Clausewitz) و مارکس (Marx) بر این باور است که نمی‌توان جنگ را شناخت اگر آن‌را از تحولات غیرنظامی جدا کنیم- تحولاتی که هم بر جنگ مؤثر است و هم از آن تأثیر می‌پذیرد. تاونی (R.H.Tawney) نیز دانشجویان خود را ترغیب می‌کرد که به مهم‌ترین عامل توسعه اجتماعی که مورد غفلت قرار گرفته، یعنی نهاد جنگ و نیروهای جنگ و سایر عوامل غیراقتصادی که به «تغییر و انحراف» فعالیت اقتصادی منجر می‌شوند، توجه کنند.

دانلود فایل