Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

امکانات قانونی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1390 که استان کردستان هم می‌تواند از آن‌ها بهره‌مند گردد


تاریخ:

توضیحات: امکانات قانونی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1390 که استان کردستان هم می‌تواند از آن‌ها بهره‌مند گردد

دانلود فایل