Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

تحول تاریخی توسعه و فرآیند مدرن آن: آسیب‌شناسی فرآیند توسعه در استان کردستان


تاریخ:

توضیحات: تحول تاریخی توسعه و فرآیند مدرن آن: آسیب‌شناسی فرآیند توسعه در استان کردستان

دانلود فایل