Alert در استفاده از کتاب یا مقاله در این سایت انتظار دارد مأخذ را در نوشته خود یا هر استفاده دیگر ذکر نمایید

آسیب‌شناسی یک اقتصاد


تاریخ:

توضیحات: در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران این نکته را می‌توان صرفاً از دید کارشناسی (و نه سیاسی) مطرح کرد که علاوه بر عوامل تاریخی، نهادی و ساختاری که شکل‌دهنده سرنوشت اقتصادها هستند، عامل انسانی هم در مدیریت اقتصادی جامعه نقش تعیین‌کننده داشته است. این نقش هم از جنبه مثبت قابل ارزیابی است و هم از جنبه منفی:

دانلود فایل